Državne potpore nekad i sad-S obzirom na to da se u posljednjih godinu dana nerijetko susrećemo s nevjericom klijenata kada im dostavimo svoj Obrazac za procjenu prihvatljivosti njihovog projekta/tvrtke za neki od natječaja koja raspisuju Ministarstva (poduzetništva, turizma, poljoprivrede…) ili pak razni fondovi i agencije radi dodjeljivanja bespovratnih sredstava, s uputama kako mogu (i u kojem roku) postati prihvatljivi za određeni natječaj, danas pišemo upravo o tome-o razlici između načina na koji su se državne potpore dodjeljivale nekada i načina na koji se dodjeljuju sada.

S približavanjem Hrvatske Europskoj uniji udio državnih potpora koji se dodjeljuje subjektima u problemima tzv. sektorske potpore, namijenjene pojedinom poduzetniku ili sektoru-poljoprivredi, brodogradnji, prometu i drugim sektorima se postepeno smanjivao, a mijenjao se i način njihove dodjele. Potpore su se dijelile prema planovima/programima svakog davatelja zasebno, bez jasne strategije na razini države. To se reflektiralo i na udio potpora u BDP-u, koji je u Hrvatskoj u 2011-oj primjerice bio znatno viši od prosjeka EU, što upućuje na snažno uplitanje države u gospodarstvo i narušavanje tržišnog natjecanja.

U 2011-oj godini je tako udio prije spomenutih sektorskih potpora u ukupno dodijeljenim potporama u Hrvatskoj iznosio čak 70% dok je u Europskoj uniji postotak mnogo niži-svega 10%. Zbog toga su patile takozvane horizontalne potpore, one koje su namijenjene svim poduzetnicima i sektorima te su usmjerene na zapošljavanje, usavršavanje, inovacije, istraživanje i razvoj, mala i srednja poduzeća, zaštitu okoliša i sl. U 2014-oj godini i dalje imamo i sektorske, i horizontalne i mnoge druge vrste potpora, no one se bolje, pravilnije i razumnije raspoređuju. Ulaskom Hrvatske u EU nadzor nad potporama prešao je u ruke Europske komisije koja zahtijeva da potpore budu u funkciji gospodarskog rasta.

Način dodjela državnih potpora se sada zbog toga zasniva na pravilima prema kojima se rade projektni prijedlozi za EU fondove. Prve značajnije promjene u tom smislu osjetili smo 2012-godine prilikom prijavljivanja projekata na Poduzetnički impuls koji se provodio znatno drukčije nego prijašnjih godina. Više se tako ne dodjeljuje mnogo potpora niskog iznosa velikom broju subjekata jer je utvrđeno kako takav pristup nema značajniji gospodarski učinak.

U novom načinu dodjele potpora naglasak je stoga na kvaliteti i rezultatima pojedinih projektnih prijedloga, a prilikom ocjenjivanja se posebna pažnja pridaje učincima potpore odnosno održivosti predloženog projekta. Uvedena je i bolja kontrola sredstava. Kako biste u 2014-oj stoga dobili potporu od neke Agencije ili Ministarstva, morate dokazati kako je Vaša tvrtka zdrava, kako uredno podmiruje obveze prema državi i zaposlenicima, kako posluje s dobiti te ima financijskih i operativnih kapaciteta za provedbu projekta kako biste mogli osigurati održivost rezultata postignutih potporom koja Vam je dodijeljena.

Što to konkretno znači? Uzmimo za primjer Javni natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koji je u tijeku do 13.3.2014. Neka od pitanja koja su konzultanti trebali uputiti onim svojim klijentima koji su se htjeli prijaviti na ovaj natječaj u fazi procjene prihvatljivosti su sljedeća:

Možete li pravovremeno osigurati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom natječaju? (popis dokumentacije koju traži Agencija za plaćanje za ovaj natječaj prilažemo ovom članku)

Poslujete li s profitom? Imate li financijski kapacitet za sufinanciranje najmanje 20% od vrijednosti investicije, financiranje PDV-a ukoliko ste u sustavu te premošćivanje jaza tijeka sredstava vlastitim sredstvima ili kreditom? Je li procijenjena vrijednost projekta u skladu s Vašim godišnjim prometom?

Odnose li se aktivnosti predviđene projektom na neku od dozvoljenih zemalja?

Jeste li spremni pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisati Izjavu u Prijavnom obrascu? (možete ju pronaći na dnu ovog članka)

Dakle, natječaj Agencije za plaćanja odnosno Pravilnik Ministarstva poljoprivrede propisuju koje su aktivnosti prihvatljive, u kojoj se zemlji te aktivnosti smiju odvijati, kako se sastavlja Plan aktivnosti odnosno proračun projekta, kako se opravdavaju troškovi navedeni u proračunu (prikupljanje najmanje 3 ponude za svaku stavku odnosno cjenika i referenci za stručnjake…), koliki je maksimalan, a koliki minimalan iznos sredstava dodijeljenih pojedinom projektu, koliko prijava na jedan natječaj pojedini prijavitelj može poslati, s kojim drugim subjektima je subjekt koji se prijavljuje na natječaj povezan (ima li netko značajan udio u vlasništvu Vaše tvrtke ili pak Vi udio u vlasništvu nečije tvrtke)…i još mnogo toga.

Većini poduzetnika s kojima razgovaramo upitan je kriterij onaj koji se odnosi na dobit tvrtke odnosno činjenica da tvrtka mora biti u plusu kako bi mogla aplicirati za potporu. No, zapitajte se ovako: Da ste donator Vi, biste li sredstva dodijelili nekome tko još nije uspio dokazati profitabilnost svoje poslovne vizije ili nekome tko jest te pokazuje određeni pozitivan trend? Gdje biste usmjerili sredstva?

Logika dodjeljivanja javnih sredstava prema metodologiji Europske komisije nalaže da se sredstva usmjere tamo gdje će njihovo dodjeljivanje imati veći i dugoročniji učinak. Pojednostavljeno rečeno-ukoliko ste već sami uspjeli sagraditi jedan kat kuće, mi ćemo Vam pomoći da sagradite i drugi. Isto tako, ukoliko ste na jednom od svojih zemljišta već sagradili, primjerice, neboder i dokazali da dobro gospodarite, osiguravate nova radna mjesta te da su Vaše investicije održive, pa sada tražite našu pomoć na drugom zemljištu za novi neboder, to može. No, ukoliko imate samo jedno zemljište obraslo u travu s kojim do sad niste učinili ništa ili ste tek započeli s postavljanjem temelja i očekujete od nas da na njemu umjesto Vas sagradimo neboder na temelju Vašega obećanja da je projekt dobar i održiv odnosno da će stvorena radna mjesta trajati godinama te da će se s vremenom generirati nova radna mjesta i novi neboderi ili ste pak već na nekom drugom zemljištu već pokušali isto, pa niste uspjeli, to ne može.

Osim zbog nepotpune dokumentacije, često projekti, dakle, budu odbijeni zbog krive procjene prihvatljivosti (tvrtke ili konzultanta kojeg je tvrtka angažirala) pojedinog projekta odnosno prijavitelja za određeni natječaj. Dakle, ukoliko Vaš projekt nije na visokom stupnju spremnosti, radije pričekajte i počnite se kvalitetno pripremati za neki od budućih natječaja.

Prema Smjernicama politike državnih potpora za 2014-2016. cilj je nastaviti s povećavanjem udjela horizontalnih potpora nauštrb sektorskih.

Stefania Skender, direktorica

Prilog 1-Popis dokumentacije koju je potrebno predati uz Prijavni obrazac i Plan aktivnosti/Proračun

 1. Preslika potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci
 2. Izvornik Potvrde o solventnosti (SOL-2) koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana
 3. Godišnje financijsko izvješće (obrazac GFI) za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit ili Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka (ovjereno i potpisano od strane podnositelja) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca prethodne godine (ovjereno i potpisano od strane podnositelja) podnošenja prijave
 4. Izvornik Potvrde Porezne uprave o ulasku podnositelja u registar poreznih obveznika (RPO) / za nove proizvođače vina koji nisu u mogućnosti dostaviti Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu / za fizičke osobe obveznike poreza na dohodak
 5. Izvornik Potvrde Porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 6. Izvornik Potvrde nadležne Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 7. Izvornik Potvrde o izvršenim financijskim obvezama podnositelja prema proračunu jedinica lokalne i područne samouprave prema sjedištu podnositelja, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 8. Izvornik uvjerenja nadležnog Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak za djela u gospodarskom poslovanju, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 9. Izvornik Potvrde da jedinica lokalne uprave i samouprave nije financirala projekt podnositelja prijave
 10. Preslika Izvatka iz Sudskog registra
 11. Preslika Izvatka iz Obrtnog registra
 12. Preslika osobne iskaznice
 13. Dokaz o članstvu (udruge, zadruge)*
 14. Popis planiranih izvora sredstava iz kojih će se financirati prijavljeni troškovi aktivnosti
 15. Ponude (3 za svaki iskazani trošak) ili cjenici i reference prikupljeni u procesu odabira proizvoda i usluga, a koji se odnose na „Prihvatljive aktivnosti“  + Obrazloženje odabira ponude. Ukoliko se za određenu stavku/trošak podnositelj odluči izabrati ponudu koja nije cjenovno najpovoljnija potrebno je takvu odluku obrazložiti.

* Ukoliko je Podnositelj javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja proizvođače vina ili udruga proizvođača vina ili zadružni savez, pri podnošenju prijave prilaže dokumentaciju iz koja se odnosi na njegove članove i uz istu dostavlja dokaz o članstvu pojedinih članova čija je dokumentacija priložena uz Prijavu.

Prilog 2-Izjava koju Prijavitelj potpisuje u Prijavnom obrascu