U prvoj priči o primjerima dobre prakse iz područja EU projekata u Hrvatskoj donosimo vam priču o Parku Nehaj, o turističkoj valorizaciji kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture koja je financirana iz pretpristupnih fondova odnosno iz fonda IPA IIIC Regionalna konkurentnost. Završno predstavljanje rezultata projekta „Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj- 4tressCulTour“ održano je 23.travnja 2013. godine u prostorima tvrđave. Kroz projekt su izvršeni građevinski radovi i nabavljena oprema za Park Nehaj, održane su radionice za trenere i animatore u turizmu , za Uskočku postrojbu „Senjski uskoci“ te  za iznajmljivače smještajnih kapaciteta i male i srednje poduzetnike, a izrađen je i  marketing plan destinacije.

Opći cilj ovog projekta bio je doprinijeti razvoju turističkog sektora i srodnim malim i srednjim poduzećima (malo i srednje poduzetništvo) u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije.

Rezultati postignuti projektom su:

  1. poboljšana javna turistička infrastruktura i stvoreni nužni infrastrukturni preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta
  2. razvijen  sustav održivog planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima
  3. ekonomski valorizirana kulturna, povijesna i tradicijska baština u održivom smislu za poboljšanje turističke ponude
  4. poboljšani kapaciteti i konkurentnost  dionika turističkog sektora
  5. prezentirana i promovirana kulturno turistička ponuda u cilju stvaranja prepoznatljive turističke destinacije

Ukupna ugovorena vrijednost projekta je  989.682,85 eura od čega je EU projekt financirala s maksimalnih 75 %, odnosno  sa 742.262,14 eura.  Projekt je otpočeo 28. siječnja 2012, a datum službenog završetka projekta je 27. travnja 2013. godine.

Partneri uključeni u ovaj projekt bili su Razvojna agencija Senj, Turistička zajednica Grada Senja, Gradski muzej Senj i Pučko otvoreno učilište „M.C.Nehajeva“ Senj.
Projekt ima izraženi potencijal za multipliciranje efekata. Ovo podrazumijeva moguće uključenje svih drugih kulturnih resursa Grada Senja u širu prezentaciju Senja kao kulturne destinacije, a projekt bi također mogao biti impuls kulturnim resursima šire regije, da budu više vrednovani i bolje prezentirani stvarajući regionalni kulturni proizvod.

Brošuru projekta preuzmite ovdje.