Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) trebao bi stupiti na snagu u lipnju ove godine. Europski parlament ga je večinom glasova prihvatio te se još čeka konačno donošenje od strane ministara ribarstva na Vijeću ministara. Iz proračuna za razdoblje 2014.-2020. izdvojeno je 6,5 milijardi eura za EFPR.

Financirati će se projekti provedbe nove izmjene zajedničke ribarstvene politike te će se pružiti podrška ribarima, uzgajivačima riba i priobalnim zajednicama u prilagodbi na izmjenjena pravila; također će se financirati projekti „plavog rasta“ i otvaranje novih radnih mjesta u okviru integrirane pomorske politike.

Cilj EFPR-a jest smanjenje učinaka ribarstva na morski okoliš i postupna obnova ribljih skotova. Ključni aspekt ove politike jest napušranje štetnih praksi odbacivanja ulova, što se planira postići financiranjem selektivnijih ribolovnih alata. Sredstva su primarno namjenjena  malim ribarima, mladim ribarima i obiteljima ribara. Ovim fondom želi se pomoći uzgajivaćima ribe da postanu konkurentniji, želi se osigurati stalna opskrba održivim morskim prehrambenim proizvodima za potrošaće, žele se potaknuti inovacije, diverzifikacija gospodarstava te će se financirati projekti koje će otvarati nova radna mjesta.

Iz EFPR-a će se sufinancirati i projekti koji se financiraju iz nacionalnih izvora. Bitno je da države članice sastave svoje nacionalne operativne programe u kojima treba pisati kako namjeravaju utrošiti dodjeljena sredstva. Nakon što Komisija odobri programe, nacionalna tijela će odlućivati koje projekte žele poduprijeti.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/