Cilj poziva “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije” jest usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Intenzitet potpore

Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%. Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Intenziteti potpore za poduzetnike (partnere na projektima):

       1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja:

a) Industrijsko istraživanje: za malo poduzeće 80%, srednje poduzeće 75% te veliko poduzeće 65%

b) Eksperimentalni razvoj: za malo poduzeće 60%, srednje poduzeće 50% te veliko poduzeće 40

      2. Inovacije za MSP-ove

a) Inovacije za MSP-ove:  za mala i srednja poduzeća do 50%

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
  2. Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
  3. Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.)
  4. Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
  5. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
  6. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
  7. Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
  8. Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
  9. Aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta
  10. Revizija projekta – obavezna aktivnost

Bespovratna sredstva dodjeljuje se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je do 2. srpnja 2018. godine.

Trebate pomoć u pripremi, izradu projektne dokumentacije? Za više informacija i konzultantske usluge javite nam se na info@pametanrast.hr

Izvor teksta: www.strukturnifondovi.hr