Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. – 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Obzor 2020. će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija inovacija“ (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: „Izvrsna znanost“ (Excellent Science), „Industrijsko vodstvo“ (Industrial Leadership)  i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Prioritet “Izvrsna znanost” sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

 1. Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u  graničnim područjima znanosti
 2. Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
 3. Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
 4. Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

Prioritet „Industrijsko vodstvo“ sastoji se od glavne komponente „Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.

U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.

Prioritet „Društveni izazovi“ se sastoji od sedam društvenih izazova, odnosno, strateških prioriteta:

 1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
 2. Sigurnost harane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
 3. Sigurna, čista i učinkovita energija
 4. Pametni, zeleni i integrirani promet
 5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
 6. Uključiva inovativna i promišljena društva
 7. Sigurna društva

Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera, “Širenje izvrsnosti i sudjelovanja” i “Znanost za i u društvu”.

Važan dio Obzora 2020. predstavlja i Europski institut za inovacije i tehnologiju i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra.

Proračun za Obzor 2020. iznosi 78,6 milijardi eura.

Jedna od glavnih karakteristika novog okvirnog programa Obzor 2020. je pojednostavljenost pravila za sudjelovanje koja se očituje u sljedećem:

 • Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
 • Jedan projekt – jedna stopa financiranja od najviše 100% ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, osim za aktivnosti vezane za komercijalizaciju i izlazak na tržište gdje će se primjenjivati maksimalno 70% prihvatljivih troškova, dok se za indirektne troškove priznaje paušalni iznos (flat stopa) od 25%
 • Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija (za ERC samo kriterij izvrsnosti)
 • Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
 • Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
 • Jednostavnija pravila za financiranje – paušal za indirektne troškove bez vremenika rada za osoblje koje radi puno radno vrijeme na nekom EU projektu, mogućnost prethodno definiranog paušalnog iznosa za obavljeni rad
 • Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije – najmanja moguća razina zahtjeva za podnošenje certifikata o revizijama s krajnjim ciljem prevencije rizika i prevara
 • Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva – osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti, a odredbe vezane za zaštitu intelektualnog vlasništva prilagođene su novim oblicima financiranja s naglaskom na otvoreni pristup istraživačkim publikacijama

Osim ovih pojednostavljenja, Obzor 2020. karakterizira i širi pristup osobito za mala i srednja poduzeća kroz integrirani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište. Novi instrumenti za mala i srednja poduzeća koristit će se u svim društvenim izazovima i industrijskim tehnologijama. Oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“ namijenjeno je upravo malim i srednjim poduzećima, a u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“  dvije posebne aktivnosti, „Inovacija u MSP“  i  „Pristup rizičnom kapitalu“ su namijenjene isključivo malim i srednjim poduzećima koji čine osnovu poduzetništva u EU. Nadalje, malim i srednjim poduzećima se pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija  (FET). Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network)  i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.

Širi pristup se očituje i u poimanju inovacija. U ovom programu pojam inovacija nije ograničen samo na komercijalno uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga, već uključuje i druge oblike inovacija kao što su društvene inovacije, inovativni sustavi i usluge, pilot projekti, poticanje potražnje kroz javne nabave, izrada specifikacija za nove standarde, poticajne nagrade, tržišne replikacije, inovativni poslovni modeli i partnerstva.

Za okvirne programe partnerstvo je dugo vremena jedan od temeljnih mehanizama upravljanja programima. U Obzoru 2020.  posebno se potiče javno privatno partnerstvo kroz Zajedničke tehnologijske inicijative (Joint Technology Inititatives)  i druge formalne strukture (članak 187 Ugovora o funkcioniranju EU), zatim kroz javno javna partnerstva  ERA-NET scheme koje pružaju potporu koordinacije nacionalnih programa država članica dopunjavanjem pojedinih područja i aktivnosti putem zajedničkih natječaja, kao i potpore putem zajedničkog programiranja (Joint Programming) između zemalja članica EU (sukladno članku 185 Ugovora o funkcioniranju EU), ali tek kada se ispune svi uvjeti i financijske obveze zemalja sudionika i privatnih partnera.

Europska inovacijska partnerstva (The European Innovation Partnership) usmjerena su na rješavanje tehničkih, pravnih i operativnih prepreka u inovacijskom procesu u Europi uz istovremeno postavljanje čvrstih veza između ponude i potražnje za određenim inovacijskim proizvodima, uslugama i sustavima. Ova partnerstva su jedan od instrumenata koordinacije s politikama i programima EU i nisu instrument financiranja.

Pojednostavljena pravila sudjelovanja, širi pristup za sve oblike inovacija, širi pristup za sve regije EU gdje je financijska podrška prilagođena kao dopuna za strukturne fondove, kao i širi pristup za međunarodne partnere sa strateškim inicijativama uz međusobnu korist partnera, omogućavaju zajedničke aktivnosti između različitih dijelova Obzora 2020. Međunarodna suradnja je ključna za rješavanje mnogih ciljeva Obzora 2020., a glavni fokus suradnje je s industrijaliziranim i snažno rastućim državama, zemljama pristupnicama i susjednim zemljama, kao i zemljama u razvoju. Nastojat će se povećati suradnja na regionalnoj i multilateralnoj razini, dok će financiranje s trećim zemljama biti navedeno poimenično u Radnim programima i pozivima na natječaj.

Obzor 2020. će doprinijeti dovršavanju izgradnje Europskog istraživačkog prostora (European Research Area) kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovacija koji omogućava istraživačima, istraživačkim institucijama i poslovnim subjektima da slobodno cirkuliraju i međusobno surađuju kroz natjecanje za izvrsnost.

Brojne aktivnosti programa Obzor 2020. imat će direktni učinak na daljnju izgradnju ERA osobito kroz porast podrške prioritetima ERA kao što su mobilnost, unapređenje istraživačkih karijera, transfer znanja, učenje politika, jačanja suradnje između država članica i privatnog sektora s ciljem efikasnijeg investiranja, briga o rodnoj ravnopravnosti, etičkim pitanjima i pristupu rezultatima istraživanja.

„Širenje izvrsnosti i sudjelovanja“ (Spreading excellence and widening participation) predstavlja posebnu mjeru za povećanje sudjelovanja u Obzoru 2020. koja ima sinergijski učinak s politikama i aktivnostima kohezijskih fondova. Ova mjera osigurava bolju koordinaciju, suradnju i izmjenu informacija između dva najveća programa EU usmjerena na financiranje istraživačkih i  inovacijskih projekata.

Potpora povećanju sudjelovanja pruža se i kroz aktivnost „Znanost za i u društvu“ (Science with and for society) unapređenjem suradnje i interakcije između znanosti i društva na rješavanju europskih društvenih izazova identificiranih u Obzoru 2020, kao i razvijanju inovativnih načina povezivanja znanosti u društvo.

Financiranje istraživanja i inovacija u osmom okvirnom programu EU bit će popraćeno adekvatnim mjerama informiranja i komunikacije prema široj društvenoj zajednici i sastavni je dio implementacije ovog programa.

Glavni instrumenti Obzora 2020. su: bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje), bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju), aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti), sufinanciranje aktivnosti (co-funding), instrument za MSP, predkomercijalna nabava, javna nabava invovativnih rješenja i nagrade.

Obzor 2020. i kohezijski fondovi predstavljaju dva različita okvira politika EU za financiranje razvoja i rasta s različitim metodama premda su oba usmjerena na zajedničke strateške ciljeve: izvrsnost, konkurentnosti i inovacije, pametan, održiv i uključiv rast.

Obzor 2020. je usmjeren na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, na rješavanje društvenih izazova i povećanje konkurentnosti industrije s osobitim naglaskom na MSP, dok su kohezijski (strukturni i investicijski) fondovi usmjereni na izgradnju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, na rješavanje pitanja regionalnog društvenog i gospodarskog razvoja financiranjem i povezivanjem istraživanja, te stvaranja inovacijski povoljnog poslovnog okruženja.

U prethodnom sedmom okvirnom programu za istraživanje, za svaku godinu se programirao novi Radni program za pojedina područja zajedno s novim temama (topics) i pozivima na natječaj, dok će u Obzoru 2020. radni programi biti definirani svake dvije godine.

Radni programi se temelje na smjernicama dobivenim u procesu strateškog planiranja i na rješavanju izazova i pronalaženju fleksibilnih inovativnih rješenja s tri glavna elementa određene teme u natječaju:

 1. Posebni izazov – postavlja kontekst, problem koji je potrebno riješiti, zašto je potrebno djelovanje
 2. Opseg – određuje fokus i granice djelovanja, ali bez detaljnog opisa pristupa rješenju
 3. Očekivani učinak – opisuje ključne elemente očekivanih rezultata u odnosu na posebni izazov.

U strateškom programiranju društvenih izazova s visokim potencijalom za rast i inovativnost identificirano je dvanaest fokusnih područja na koja će se koncentrirati sredstva i istraživačke aktivnosti za potporu ključnim ciljevima programa:

 1. Personalizirana zdravstvena skrb
 2. Održiva sigurnost hrane
 3. Plavi rast: realizacija potencijala oceana
 4. Pametni gradovi i zajednice
 5. Konkurentna energija s niskom emisijom CO2
 6. Energetska efikasnost
 7. Mobilnost za rast
 8. Otpad: izvor za recikliranje i ponovnu upotrebu sirovina
 9. Inovacije vezane za vodene resurse: jačanje vrijednosti vodenih resursa za Europu
 10. Prevladavanje krize: nove ideje, strategije i upravljačke strukture za Europu
 11. Otpornost na katastrofe: sigurna društva, uključujući prilagođavanje klimatskim promjenama
 12. Digitalna sigurnost

Fokusna područja koja se nalaze u prioritetu „Društveni izazovi“ sadrže elemente iz nekoliko izazova i istovremeno podupiru inovacijski potencijal ključnih razvojnih i industrijskih tehnologija u prioritetu „Industrijsko vodstvo“. U prioritetu „Izvrsna znanost“ poduprijet će se nastanak novih znanja  koja se mogu primijeniti na tržištu ili se izravno odnose na rješavanje nekih društvenih izazova. Snažna interakcija između različitih specifičnih ciljeva Obzora 2020. i spajanja istraživanja s inovacijama, misao je vodilja Obzora 2020.

Društveni izazovi dijele niz elemenata, uključujući i složenosti koje su uključene u pronalaženju rješenja, potrebu za interdisciplinarnim pristupom, odnosno činjenicu da će rješenje za neki društveni izazov istovremeno omogućavati značajne poslovne mogućnosti.

Društvene i humanističke znanosti će u potpunosti biti integrirane unutar sva tri prioriteta Obzora 2020. i sastavni  su dio aktivnosti za rješavanje društvenih izazova iz različitih disciplina.

Kao što je naglašeno u mnogim programima EU, promicanje rodne ravnopravnosti  u programu Obzor 2020. odnosi se na sve aktivnosti. Radni programi će sadržavati informacije o načinu rješavanja rodne dimenzije.

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology) će također doprinijeti svim prioritetima Obzora 2020. promoviranjem istraživanja orijentiranog na komercijalnu upotrebu, potičući stvaranje malih i srednjih poduzeća, te transdisciplinarne, međusektorske i prekogranične mobilnosti na konceptu „trokuta znanja“ kojeg čine istraživanje, obrazovanje i inovativno poduzetništvo.

Izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (Joint Research Centre) koje će se financirati iz proračuna Obzor 2020. usredotočit će se na prioritete politika EU i društvenih izazova kao što je izloženo u strateškim dokumentima.

Program EURATOM za istraživanje i osposobljavanje za razdoblje 2014. – 2018. dopunjuje aktivnosti Obzora 2020. u području nuklearnih istraživanja.

Radni programi i natječajna dokumentacija se objavljuju na –Research and Innovation Participant Portal – referentnom mjestu za elektroničku administraciju istraživačkih i inovacijskih projekata financiranih sredstvima EU.

Izvor: www.obzor2020.hr