Porez na dodanu vrijednost (PDV) je, pojednostavljeno rečeno, porez na potrošnju,

jer se plaća prilikom kupnje dobara i korištenja usluga u tuzemstvu, na stjecanje

dobara unutar Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i prilikom uvoza dobara iz

država izvan područja EU. Osobe koje su u sustavu PDV-a taj porez obračunavaju i

naplaćuju za isporučena dobra i obavljene usluge kupcima tih dobara i usluga, za što

su obvezni ispostaviti račun…

Brošuru Ministarstva financija možete preuzeti ovdje.