Što su to državne potpore i koja je EU definicija poduzetnika-Danas donosimo članak Agencije za tržišna natjecanja u kojemu je pojašnjeno što su zapravo državne potpore i tko je prema definiciji Europske komisije zapravo poduzetnik.

Pojam državne potpore

Državna potpora pojam je koji se odnosi na oblik pomoći države ili nekog drugog javnog tijela pod njezinom kontrolom određenom poduzetniku ili sektoru na diskrecijskoj osnovi, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine između Republike Hrvatske i država članica Europske unije.  S obzirom na mnoge nedostatke ove šture definicije, pojam državne potpore često se krivo shvaća, pa smatramo da je, u okviru nadležnosti ove Agencije koja ocjenjuje dopuštenost takvih potpora, nadzire njihovu provedbu i nalaže njihov povrat ako su dodijeljene ili korištene nezakonito, potrebno detaljnije objašnjenje.

Zašto kontrola državnih potpora?

Kontrola državnih potpora kao sastavnica zaštite tržišnog natjecanja važna je ne samo radi osiguravanja svim poduzetnicima na tržištu jednakih uvjeta poslovanja i time jednakih mogućnosti za uspjeh već i kao jedan od važnih čimbenika povećanja konkurentnosti poduzetnika kao i privlačenja i poticanja domaćih i stranih investitora. Usmjeravanje državnih potpora na financiranje tzv. horizontalnih ciljeva i veća dostupnost državnih potpora većem krugu poduzetnika, za primjerice istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje, regionalni razvitak, pridonosi ekonomskom i regionalnom razvoju i jačanju konkurentnosti strateških gospodarskih djelatnosti. Nasuprot tome, dodjela državnih potpora pojedinačno odabranim poduzetnicima, osobito onima u teškoćama, temeljem pojedinačnih odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a uz primjenu pravila o sanaciji i restrukturiranju, trebala bi biti izuzetak jednokratne naravi koji svoju svrhu pronalazi u obnavljanju dugoročne održivosti poduzetnika na tržištu.

Politika državnih potpora u Europskoj uniji sažeta je u poznatoj sintagmi – manje i kvalitetnije, bolje usmjerene potpore (less and better targeted aid) s naglaskom na otklanjanje tržišnih neuspjeha pri čemu su primjerice usluge od općeg gospodarskog interesa, ulaganje u istraživanje i razvoj, informacijsku tehnologiju kao i sustavna briga za regionalni razvoj važna pitanja za ekonomsku budućnost zajedničkog tržišta Europske unije.

Što je državna potpora?

Niti u EU, niti u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji jednostavna i jednoznačna definicija državnih potpora, te je u svakom slučaju potrebno ocijeniti radi li se o državnoj potpori. Ipak, postoje jedinstveni kriteriji koji su prvi korak u svakoj ocjeni i odgovoru na pitanje predstavljaju li određena sredstva državnu potporu ili ne.

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o državnim potporama, NN 140/2005, državnom potporom se smatraju ona sredstva i mjere koje ispunjavaju sljedeća  4  uvjeta:

1.  mora biti riječ o sredstvima iz državnog proračuna (uključujući i proračune na lokalnoj i regionalnoj razini, državne fondove  ili banke, odnosno svake institucije koju je odredila ili osnovala država), uključujući i umanjeni prihod državnog proračuna kao npr.  oslobađanje poduzetnika od uplate poreza i doprinosa;

2.  sredstvima poduzetnik mora ostvarivati ekonomsku prednost, tj. prima sredstva koja ne bi mogao ostvariti svojim redovnim poslovanjem;

3. potpora mora biti selektivna, odnosno dodijeljena određenom poduzetniku ili poduzetnicima, regijama ili pojedinim gospodarskim sektorima, ili davatelj potpore koristi svoje diskrecijsko pravo;  i

4. mora postojati stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja i trgovine između Republike Hrvatske i država članica Europske unije.

Ako pojedina mjera kumulativno ne ispunjava sva četiri gore navedena kriterija, tada se ne radi o državnoj potpori. Opće mjere koje se odnose na sve poduzetnike i sektore, primjerice smanjenje ili povećanje poreza za sve, ne smatraju se državnom potporom i stoga nisu zabranjene. To su primjerice:

 • pomoć kućanstvima i invalidnim osobama
 • potpore javnim tijelima koje obavljaju djelatnost koja nema ekonomski karakter (obrazovnim ustanovama, bolnicama, za izgradnju stambenih zgrada u državnom vlasništvu za socijalno ugrožene skupine, javnim centrima za profesionalno usavršavanje)
 • opće mjere namijenjene svim poduzetnicima i svim sektorima
 • potpora za infrastrukturne projekte opće namjene
 • potpora koja udovoljava testu ulaganja po tržišnim uvjetima (MEIP)
 • direktno  financiranje iz fondova Europske unije i potpore odobrene od nadnacionalnih i multinacionalnih organizacija
 • potpora namijenjena za obranu i javne radove

Neki primjeri državnih potpora

Izravne potpore koje daju prednost poduzetniku na tržištu primjerice su:

 • subvencije,
 • oslobođenje od plaćanja poreza ili kamata,
 • zajmovi pod povoljnijim uvjetima (kamatne stope) od tržišnih,
 • državna jamstva i sl.,

Međutim, postoje i druge vrste potpora koje su manje očite, ali također osiguravaju ekonomsku prednost poduzetniku ili grupi poduzetnika u odnosu na ostale direktne konkurente na tržištu i to u slučajevima kada:

 • poduzetnik kupuje/iznajmljuje zemljište u državnom vlasništvu po povoljnijoj cijeni od tržišne,
 • poduzetnik prodaje zemljište državi po cijeni većoj od tržišne,
 • poduzetnik uživa mogućnost pristupa javnoj infrastrukturi bez plaćanja naknade za istu,
 • država putem tzv. rizičnog kapitala dokapitalizira poduzetnika pod povoljnijim uvjetima nego što bi to učinio privatni ulagatelj

Za koga vrijede pravila o državnim potporama?

Pravila o državnim potporama primjenjuju se samo na mjere koje se odnose na poduzetnike koji se bave gospodarskom djelatnošću. U načelu, samo su kućanstva i javne ustanove izuzete od tog pravila. Sukladno sudskoj praksi EU, pojam poduzetnika obuhvaća svaki poslovni subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni status i način na koji se financira”. Taj pojam dakle odnosi i na fizičke osobe i na neprofitne poslovne subjekte ukoliko se bave gospodarskom djelatnošću.

Što ako se državna potpora ne prijavi?

Agencija odobrava državne potpore za određene, prethodno definirane ciljeve i u određenim iznosima, primjerice potpore koje potiču ulaganja u istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, usavršavanje, zapošljavanje, malim i srednjim poduzetnicima, potpore za sanaciju i restrukturiranje, regionalni razvoj i itd.

Potpore dodijeljene bez prethodnog odobrenja Agencije smatraju se nezakonitima. U takvim okolnostima,  Agencija nalaže povrat potpore uvećan za iznos zakonske zatezne kamate.

Iznimno,  u posebno opravdanim slučajevima, potpora se može naknadno odobriti, ako je dodijeljena sukladno propisima.

Ukoliko se u postupku nadzora odobrene potpore utvrde nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju i/ili korisniku potpore otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. U slučaju da se utvrđene nepravilnosti ne otklone, Agencija nalaže povrat iznosa potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate.

Odgovore potražite i u FAQ, a više i o zakonodavnom okviru, propisima i odlukama pročitajte i u Brošurama Agencije.

Izvor: http://www.aztn.hr/drzavne-potpore/

Ovdje pročitajte naš članak Državne potpore-nekad i sad.