Tijekom Susreta gradonačelnika i poduzetnika koji se u Umagu održava od 13. do 15. studenoga bit će otvorena za potpis Deklaracija o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Finalni tekst Deklaracije na koji je očitovanje, uz predstavnike brojnih organizacija civilnoga društva, dala i naša Udruga, pripremio je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Deklaracija uviđa značaj i mogućnosti civilnoga društva i ističe potrebu konkretne suradnje i partnerstava lokalnih vlasti i udruga, ali i svih drugih oblika organiziranja građana koji postoje i aktivno djeluju na području lokalnih zajednica.

Na tragu osnovnih načela konzultiranja i uključivanja građana i njihovih organizacija u procese odlučivanja na lokalnoj razini koja su utvrđena Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te na tragu ciljeva i zadaća ustanovljenih Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Deklaracija razrađuje konkretne oblike suradnje, partnerstava i uključivanja građana i njihovih organizacija u procese donošenja odluka iz samoupravnog djelokruga.

Nadamo se da ćete Deklaraciju ocijeniti kvalitetnim i korisnim dokumentom te da ćete svojim potpisom izraziti volju i spremnost Vas osobno i Vašega grada za poduzimanjem konkrentih mjera koje će grad i gradske vlasti učiniti bližim i dostupnijim građanima i njihovim organizacijama.

Finalni tekst Deklaracije o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva možete pronaći ovdje: http://udruga-gradova.hr/Default.aspx?art=426&sec=18

Izvor: Udruga gradova